Forretningsbetingelser

Leveringsbetingelser

Disse leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelser”) indeholder betingelserne for
tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af OkayScale ApS, CVR-nr. 43937790 (”OkayScale”) til sine kunder (”Kunden”), og indgår som en
integreret del af kontrakten (”Kontrakten”) med Kunden og OkayScale samt
eventuelle tillægsaftaler.

PRISER

Priserne for de af OkayScale leverede ydelser aftales nærmere parterne imellem.
Er der intet aftalt, finder salg sted i henhold til den prisliste eller aftalte pris
mellem parterne, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. OkayScale må til
enhver tid ændre sine prislister, som sker under forbehold for strejke, lockout,
ændring af leverandørens priser og øvrige forhold, som OkayScale ikke selv kan
påvirke. Opgivne priser er eksklusive moms, og er baseret på de ved tilbuddets
afgivelse herskende prisforhold for materialer, licenser, arbejdslønninger og
transportudgifter m.v. Priserne angives i danske kroner (“DKK”) og fastsættes i
henhold til gældende valutakurser.

BETALING

Fakturaer udstedes af OkayScale.
Betaling skal ske inden for den på ordrebekræftelsens angivne dato. I tilfælde af,
at Kunden ikke betaler rettidigt, kan OkayScale til enhver tid fordre renter af det
skyldige beløb med 2% pr. måned i overensstemmelse med rentelovens regler.
Renter forløber fra tidspunktet fra levering og til OkayScale har modtaget
betaling fra Kunden. OkayScale kan opkræve inkasso i henhold til gældende ret,
herunder reglerne fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002. OkayScale kan
ved forsinket betaling opkræve et kompensationsgebyr på kr. 299. Ved
manglende betaling forbeholder OkayScale sig retten til at lukke adgang til de af
OkayScale leverede ydelser, herunder, men ikke begrænset til, website, mail og de
af Kunden tilkøbte produkter. Dette gælder også ved gensignering. Kunden skal
ikke være berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed
for opfyldelse af OkayScales forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en
uvæsentlig del af leverancen ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge
den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

AFTALENS VARIGHED

Aftaler med OkayScale løber efter en nærværende aftale mellem begge parter. Aftalen forlænges automatisk til en ny periode med 1 hel måned, med mindre aftalen opsiges forinden – det vil sige, at OkayScales ydelser vil være på månedlig basis efter første aftales udløb. Kunden kan opsige aftaler indgået med OkayScale med en varsel på 90 dage – er Kunden allerede på en månedlig ordning efter første aftales udløb, kan Kunden opsige med en varsel på 30 dage, hvor aftalen er gældende i løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske pr. mail til kontakt@okayscale.dk. OkayScale udsender senest 14 dage før endt aftalt periode en ny faktura for perioden.

WEBSITE & HOSTING

Så snart Kunden har tiltrådt nærværende handelsbetingelser, påbegyndes
udarbejdelse af hjemmesiden til kunden af OkayScale. Hjemmeside udarbejdes i henhold til individuel aftale parterne imellem. Såfremt Kunden ønsker det, tildeles Kunden et link, hvilket tillader Kunden at kunne følge med i forbindelse med udviklingen af websitet. OkayScale stræber mod at færdiggøre websitet på 45 dage, alt efter hjemmesidens omfang. Kunden skal til enhver tid være berettiget til at uploade eget materiale på websitet, idet OkayScales pligt kun består at udarbejdet weblayoutet. Leverer Kunden ikke eget materiale, skal OkayScale ud fra et skøn bistå bedst muligt. Efter udarbejdelse af layout gives kunden 10 dage til at give
OkayScale meddelelse om eventuelle mindre rettelser. Dette medfører
ikke merbetaling. Ønsker Kunden større ændringer på hjemmesiden, vil det kræve merbetaling. Fremsendes en sådan meddelelse ikke, anses websitet af Kunden for godkendt. OkayScale står ikke for hosting af hjemmesiden. OkayScale opsætter websitet til et domænenavn, som Kunden har valgt, idet det understreges, at OkayScale ikke rådgiver Kunden omkring lovligheden ved anvendelse heraf. Kunden kan tilkøbe betalingssystem til websitet. Dette kræver dog godkendelse og kunden har selv ansvaret for opstilling af
betalingsbetingelser, der således er OkayScale uvedkommende. OkayScale står
ikke inde for betalingssystemet, da det er OkayScale uvedkommende.

LEVERINGSTID

Leveringstiden aftales til enhver tid parterne imellem. OkayScale tager forbehold
for eventuelle strejker, lockout, krig, mobilisering og øvrige forhold, der er uden
for OkayScales kontrol. En eventuel leverance påvirket af disse faktorer skal derfor
ikke anses for forsinket og vil ikke udløse misligholdelse. Hvis der ikke er angivet
en specifik dato for levering, regnes levering fra det tidspunkt, hvor OkayScale har
modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra Kunden. I
tilfælde af at Kunden ikke opfylder mulige forfaldne betalingsforpligtelser,
udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den
pågældende betaling. Forsinkelse af andre årsager berettiger ikke Kunden til at
hæve købet eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre
forsinkelsen anses som væsentlig og hvis OkayScale på baggrund af kundens
påkrav ikke efter en periode på 14 dage har foretaget levering. OkayScale hæfter
ikke for eventuel driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

REKLAMATION OG MANGLER

OkayScale er ansvarlig for fejl i det leverede i en periode på 2 måneder efter
levering. Bevisbyrden påhviler Kunden og Kunden skal derfor kunne bevise, at
OkayScale ved uagtsomhed har leveret et mangelfuldt produkt. Enhver
reklamation over en mangelfuld levering skal ske gennem OkayScales mailsystem. Bliver OkayScale ansvarlig, kan OkayScale efter eget valg
vælge at (i) omprogrammere programmet, (ii) ændre opsætningen. Kunden må
ikke selv uden godkendelse fra OkayScale foretage udbedring af mangler.
OkayScale opfordrer kunden til at foretage en undersøgelse, som god
forretningsbrugt kræver. Kunden har en reklamationsfrist på 7 dage efter
Kunden opdager eller burde have opdaget manglen. Herefter kan manglen ikke
påberåbes. Erstatning i forbindelse med en mangel kan af Kunden på intet
tidspunkt kræves erstattet hos OkayScale, så længe der er tale om et driftstab,
avancetab, dagbøder eller anden indirekte tab. OkayScales brug eller brug i strid
med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos Kunden eller anvendelse i strid med
OkayScales instruktioner, ændringer foretaget uden OkayScales skriftlige
godkendelse, Kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold er
udenfor OkayScales kontrol. Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et
servicegebyr på kr. 749,00 pr. påbegyndt time blive faktureret Kunden.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER, HERUNDER OPHAV

Alle rettigheder, herunder tegninger og beskrivelser samt anden ophav i
forbindelse med afgivelse af tilbud tilhører OkayScale og må derfor ikke uden
OkayScales skriftlige samtykke benyttes af Kunden eller tredjemand. De af
OkayScale udførte løsninger afleveres til Kunden efter brug.
Ophavsretten til de af OkayScale udarbejdede hjemmesider tilhører Kunden og
Kunden får kun en leveringstid, som anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da OkayScale har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige
oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne
betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til
forsinkelsen af den pågældende betaling. Såfremt der opstår forsinkelse af andre
årsager end foran nævnt berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen
helt eller delvis, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod
brugsret – og ikke en ejendomsret – hertil så længe kontrakten er gældende
mellem parterne. Kunden må ikke anvende hjemmesiden i strid med gældende
lovgivning og har alene retten til det, som er af kunden uploadet materiale, som
OkayScale ikke har udarbejdet. Ved aftalens ophør afleveres hjemmesiden til Kunden. OkayScale har ikke længere ret at anvende denne. Kundens uberettigede brug af hjemmesiden i strid med gældende lovgivning vil blive imødegået af fogedforbud og krav om betaling af vederlag og erstatning.

PRODUKTINFORMATION OG RÅDGIVERANSVAR

OkayScales ansvar indebærer det solgte produkt og de specifikationer, der er
oplyst Kunden. OkayScale er derfor ikke ansvarlig for Kundens brug af produktet.
OkayScale er kun ansvarlig for andet end det ovennævnte hvis dette særskilt er
aftalt med Kunden eller hvis OkayScale har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til
kunden i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger
eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et
specielt angivet formål til en kunden, der ikke må antages at besidde fornødent
sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens
egnethed. OkayScale er dermed heller ikke ansvarlig for udtalelser og lignende og
påtager sig kun et ansvar, hvis den ydede rådgivning anses for at være
uforsvarlig set i lyset af OkayScales viden på tidspunktet for rådgivningen.
OkayScales rådgivning gives ud fra det af OkayScales leverandører opgivne data,
hvorfor OkayScale kun er ansvarlig som følge af fejl i dette materiale over for
Kunden, hvis OkayScales leverandører yder OkayScale konkret erstatning i denne
forbindelse. Hvis der er fejl i OkayScales rådgivning, skal Kunden straks give
OkayScale meddelelse herom efter at Kunden er eller burde være opmærksom
på tilstedeværelsen af fejlen. I overensstemmelse med indholdet af denne
bestemmelse erstatter OkayScale Kundens tab, som er en direkte følge af
OkayScales rådgivning, såfremt Kunden har iagttaget den ovennævnte
reklamation. OkayScale påtager sig her at yde kunde ny og vederlagsfri
rådgivning. Uanset de ovennævnte bestemmelser hæfter OkayScale aldrig for
driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. OkayScales ansvar for tab
opstår som følge af rådgivningsfejl ophører senest 6 måneder efter, at leverance, hvortil
rådgivning er knyttet og er overgivet til Kunden.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure er OkayScale ikke ansvarlig over for kunden. Begrebet
force majeure skal forstås i overensstemmelse med fastlæggelsen heraf i dansk
ret, og skal indebære krig, oprør og uroligheder, terroraktioner,
naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos OkayScales
underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra
underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner,
import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af
nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som OkayScale ikke er
direkte herre over. OkayScale er i tilfælde af en forcemajeure situation berettiget
til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt. Sker dette ikke,
må OkayScale ophæve aftalen helt eller delvist uden retlig konsekvens.

TREDJEMANDS RETTIGHEDER

OkayScale står ikke inde for lovligheden af Kundens materiale. Kundens forhold til
tredjemand er OkayScale helt uvedkommende. Rejser tredjemand alligevel krav
mod OkayScale, er Kunden forpligtet at friholde OkayScale i enhver henseende og
uden begrænsning. Kunden erklærer at det uploadede materiale til enhver tid
overholder eneretslovgivningen, Persondataloven og Markedsføringsloven.
Kunden erklærer og indestår også for, at det uploadede materiale alene skal
anvendes til lovlige formål i henhold til dansk ret, og erklærer at ville friholde
OkayScale i enhver henseende og uden begrænsning såfremt der rejses krav
mod OkayScale på baggrund af kundens uretmæssige eller ulovlige anvendelse
af uploadet materiale

SUPPORT

Der ydes af OkayScale support til websitet online gennem mailsystemet alt efter aftale med Kunden. Supportpakke kan tilkøbes.
OkayScale garanterer imidlertid ikke supporttid. Anden support, herunder, men
ikke begrænset til, grafiske rettelser og rettelser uden for CMS-systemet er ikke
at anse som support som anført ovenfor og faktureres Kunden med en timepris
på kr. 699 efter medgået tid.

HEMMELIGHOLDELSE

Nærværende aftale er hemmelig og OkayScale indestår for, at ingen oplysninger
udnyttes eller deles med tredjeparter. Oplysninger må dog gerne deles i det
omfang de generelt anses for at være tilgængelige for offentligheden og ikke er
erhvervshemmeligheder, jf. hertil markedsføringslovens § 19. Denne klausul skal
også gælde efter aftalens ophør.

LOVVALG OG VÆRNETING

Kan parterne ikke enes omkring indholdet i nærværende aftale løses
problemstillingen af Retten i Esbjerg. Lovvalget skal være dansk ret, og
lovvalgsregler finder derfor ikke anvendelse. OkayScale kan kræve tvisten afgjort
ved voldgift i henhold til reglerne herom i voldgiftsloven. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus.

FOTO OG VIDEOPRODUKTION

I en periode bestående af aftalens varighed fra det solgtes levering har Kunden ret til at benytte
sig af den af OkayScale opgivne ydelse angående foto- og videoproduktion efter aftale.

SEO

OkayScale står ikke inde for topplaceringer på søgemaskiner i forhold til aftaler
indgået omkring SEO. I tilfælde af at parterne indgår en SEO-kontrakt oprettes
Google Analytics.

ANNONCERING

OkayScale tilbyder annoncering på diverse sociale medier og platforme. Specifikke resultater på annoncering kan ikke garanteres. OkayScale står til rådighed i forhold til opsætning af diverse annoncekonti.

ØVRIGE FORHOLD

OkayScale er berettiget til frit at overdrage nærværende aftale uden samtykke fra
Kunden. OkayScale skal til enhver tid kunne lade de leverede ydelser udføres af
underleverandører. Ændringer eller tilføjelser til nærværende aftale skal være
aftalt skriftligt for at være gyldige mellem OkayScale og Kunden.